Kasutustingimused

SYNLAB Access
Kasutustingimused

1. Kasutustingimuste rakendusala ja teenuste kirjeldus

1. SYNLAB Eesti OÜ (registrikood 11107913, aadress Veerenni 53a, 10138 Tallinn, Eesti, edaspidi SYNLAB“) on SYNLAB Access rakenduse pakkuja nii veebisaidi (minu.synlab.ee) kui ka rakenduse (edaspidi „SYNLAB Access“ või „Platvorm“) kujul. Alljärgnevad kasutustingimused kehtivad SYNLAB Accessi tasuta versiooni vahendusel pakutavatele teenustele. Kasutustingimuste kehtivat versiooni saab vaadata ja välja printida SYNLAB Accessi veebisaidilt ja rakendusest.

2. Rakenduse alla laadimise, paigaldamise või kasutamisega nõustub kasutaja käesolevate kasutustingimustega. Kasutaja saab kasutustingimused alla laadida ja välja printida aadressilt.

3. SYNLAB teavitab kasutajat Platvormi uuendustest, sh turvauuendustest. Uuendusi puudutav teave esitatakse Platvormil või saadetakse kasutaja registreerimisel antud e-posti aadressile. Kui kasutaja ei paigalda SYNLABi tehtud uuendusi mõistliku aja jooksul, ei vastuta SYNLAB nende puudumisest tingitud mittevastavuste eest.

4. Platvormi saab kasutada levinud veebibrauseritega, nagu Internet Explorer, Google Chrome ja Mozilla Firefox ning opsüsteemidega Android ja iOS. Platvorm vastab ISO/IEC 27001 turva-standarditele.

2. Meie teenused

 1. SYNLAB Accessis saavad kasutajad luua profiile ja Platvormile registreerudes kasutada SYNLABi või kolmandate isikute (edaspidi „Teenusepakkujad“) osutatavaid teenuseid ja aegu broneerida tasu eest. Nende teenuste suhtes võivad kehtida täiendavad tingimused. Juhime teie tähelepanu asjaolule, et pakutavad teenused ei ole üldjuhul kaetud ei vabatahtliku ega riikliku tervisekindlustusega.

2. SYNLAB pakub registreeritud kasutajatele tehnilist võimalust tellida mitmesuguseid teenuseid, eelkõige laboridiagnostikaga seotud teenuseid, ja sõlmida lepinguid seoses SYNLABi või teiste Teenusepakkujate (kui asjakohane) teenuste saamiseks või teha nende teenuste saamiseks broneeringuid. Kui kasutaja broneerib teenuseid teisele isikule (nt sugulasele või sõbrale), vastutab kasutaja kõikide vajalike nõusolekute saamise eest. Kõiki tehtud broneeringuid ja teenuste tulemusi (nt analüüside tulemusi) saab Platvormil salvestada, vaadata ja hallata.

3. Teenusepakkuja poolt Platvormil toodud osutatavate teenuste loetelu ei kujuta endast õiguslikult siduvat pakkumist sõlmida leping teenuse osutamiseks. Tegemist on mittesiduva kutsega teha Teenusepakkujale pakkumisi.

4. Teenuste või broneeringutega seotud mis tahes lepingulised suhted eksisteerivad ainult konkreetse Teenusepakkuja (tavaliselt SYNLABi) ja kasutaja vahel. Platvormi kaudu algatatud lepinguid täidetakse üksnes Teenusepakkujate ja kasutajate vahel.

3. Lepingute sõlmimine ja kasutajakonto

1. Veebis registreerimistaotluse saatmine kujutab endast õiguslikult siduvat pakkumist sõlmida SYNLABiga leping. Kasutajat teavitatakse e-posti teel tema registreerimistaotluse kättesaamisest. See ei tähenda veel lepingu sõlmimist. Kasutaja peab aktiveerima oma kasutajakonto, klõpsates aktiveerimislingil, mis saadetakse tema registreerimistaotlusel esitatud e-posti aadressile. SYNLAB aktiveerib kasutajakonto võimalikult kiiresti pärast eespool mainitud aktiveerimisprotsessi algatamist. Enne SYNLABi poolt kasutajakonto aktiveerimist ei loeta kasutusleping sõlmituks.

2. Kasutuslepingu ese on Platvormi tasuta kasutamine.

3. Platvormi kasutamiseks tuleb luua kasutajakonto. Kasutajakonto saab kasutaja luua kasutaja oma e-posti aadressiga või Eesti ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Kasutajakontosse sisenemiseks peab kasutaja tuvastama oma isiku, kinnitades seda e-posti aadressi või ID-kaardi või mobiil-ID-ga (edaspidi „Sisselogimisandmed“) Riigi Infosüsteemi Ameti autentimisteenuses TARA. Erandina saab suguhaiguste teste tellida ka anonüümselt ning anonüümsete teenuste jaoks ei ole nõutav e-posti aadressiga registreerimine ja isiku tuvastamine. SYNLAB kasutab e-posti aadressi kasutaja teavitamiseks ja temaga suhtlemiseks, kuid ei vastuta teabe edastamise eest kasutaja e-posti aadressile, kui takistus on väljaspool SYNLABi mõjusfääri. Kõik sisselogimisandmed (sh salasõnad, koodid, kasutajanimi) tuleb hoida salajasena ja ligipääsu kasutajakontole tuleb hoolikalt kaitsta. Kasutaja piirab ligipääsu oma mobiiliseadmetele ja kaitseb sisselogimisandmeid hoolikalt, et takistada kasutajakonto loata kasutamist kolmandate isikute poolt.

4. Kasutajaks võivad registreeruda üksnes täieliku teovõimega füüsilised isikud. Eelkõige ei ole lubatud end kasutajaks registreerida alaealistel.

5. Kasutaja saab luua oma kontole alamkonto, mida võivad kasutada tema lapsed või teised kasutaja eestkoste all olevad isikud. Kasutaja saab luua alamkonto ka lemmikloomale.

6. Kasutaja kinnitab, et tema konto loomiseks kasutatud profiiliandmed on õiged ja terviklikud. Pseudonüümide kasutamine on keelatud. SYNLAB jätab endale õiguse kahtluse tekkimisel kinnitada ja nõuda kasutajalt tõendeid kasutaja isikusamasuse kohta.

7. Kasutaja vastutab kõikide tema kasutajakonto kaudu või tema salasõna kasutades tehtud toimingute eest seadusega sätestatud ulatuses.

8. Lepingukeeled on eesti, inglise ja vene keel

4. Konto kasutamine

1. Kontot kasutades võib kasutaja kasutada mitmeid teenuseid, sealhulgas, aga mitte ainult:

  • laboriteenusteks vastuvõtuaegade broneerimine endale ja teistele ning nende eest tasumine (kui asjakohane);
  • broneeritud vastuvõtuaegade haldamine;
  • tehtud testide tulemuste salvestamine ja allalaadimine;
  • muude Platvormi kaudu pakutavate teenuste kasutamine.

2. Kasutajal ei ole portaali tasuta funktsioonide suhtes mingit nõudeõigust.

3. SYNLAB teeb omalt poolt kõik selleks, et tagada Platvormi tõrgeteta toimimine. Loomulikult piirdub see SYNLABi mõjusfääris olevate teenustega.

4. SYNLAB võib täielikult või osaliselt, ajutiselt või alaliselt piirata ligipääsu Platvormile hoolduseesmärgil või mahupiirangute tuttu või sündmuste korral, mis on väljaspool SYNLABi mõjusfääri.

5. Kasutaja täiendavad koostöökohustused

1. Kasutaja võib kasutada teenuseid üksnes kooskõlas kasutustingimuste ning kõikide kohalduvate seaduste ja õigusaktidega.

2. Kasutaja on kohustatud korralikult hoolitsema oma sisselogimisandmete eest ja võtma piisavad meetmed tagamaks, et kolmandad isikud ei pääse andmetele ligi. See hõlmab piisavaid turvameetmeid kasutaja lõppseadmetes, mille kaudu Platvormile ligi pääseb.

3. Kui Platvorm pakub mitmetasandilist autentimist, soovitatakse suurema turvalisuse tagamiseks kasutada seda võimalust.

4. Kasutajal on rangelt keelatud anda oma Sisselogimisandmeid kolmandatele isikutele või teha oma profiil tingimustest kõrvalehoidumise teel ligipääsetavaks kolmandatele isikutele.

5. Kui kasutaja saab teadlikuks oma Sisselogimisandmete kadumisest ja/või sellest, et kolmandad isikud on tema Sisselogimisandmeid kasutades Platvormile sisenenud, on ta kohustatud sellest viivitamatult teavitama SYNLABi ja võtma piisavad meetmed (sealhulgas, aga mitte ainult muutma salasõna või muid Sisselogimisandmeid) (edasise) loata kasutamise takistamiseks.

6. Kasutaja kohustub hoiduma mis tahes tegevusest, mis võib Platvormi või selle tehnilise tagataristu protsesse kahjustada või üle koormata. See hõlmab järgmist:

  • tarkvara, skriptide või andmebaaside kasutamist seoses portaali kasutamisega;
  • andmete või muu sisu blokeerimist, üle kirjutamist, muutmist või kopeerimist, kui see ei ole vajalik Platvormi nõuetekohaseks kasutamiseks.

7. SYNLAB jätab endale kõik õigused Platvormi sisule. Kasutajal on keelatud kopeerida, levitada ja/või avaldada SYNLABi, teiste kasutajate või kolmandate isikute poolt Platvormile postitatud sisu. Eeltoodu ei kehti kasutaja andmete suhtes ning ei piira kasutaja õigust oma andmetele, sh õigust tellitud laboriteenuste tulemustele.

8. SYNLAB ei vastuta rakenduse mitteühildumise eest kasutaja mobiiliseadme või muu riist- või tarkvaraga (v.a. peatükis 1 lubatud ühilduvuse eest). Samuti ei vastuta SYNLAB selle eest, kui kasutaja ei saa rakendust või selle sisu alla laadida või kasutada mis tahes ühilduvus- või koostalitlusprobleemide tõttu või mis tahes sidesüsteemi tõrke tõttu, mille tulemusel rakendus ei ole ligipääsetav.

6. Intellektuaalomandi õigused

1. Rakendus sisaldab andmeid, tekste, graafikat, kujutisi ja muud teavet (edaspidi „Sisu“), mis on SYNLABi või kolmandate isikute kasuks kaitstud intellektuaalomandi õigusega. Kasutajal ei ole lubatud rakenduse kaudu esitatud Sisu kopeerida, levitada ja/või avaldada ilma SYNLABi sõnaselge loata. Selguse huvides, eeltoodu ei kehti kasutaja andmete suhtes ning ei piira kasutaja õigust oma andmetele, sh õigust tellitud laboritulemustele, mida kasutaja võib Platvormi kaudu vabalt vaadata, salvestada, kustutada, jagada, jne.

2. Rakenduse alustarkvara on kaitstud autoriõigusega. Seetõttu piirdub tarkvara kasutamine rakenduse ettenähtud kasutusega. Sellest suuremat kasutust või kasutusõigust autoriõigusega ei anta. Eelkõige ei ole kasutajal õigust kopeerida ega muuta tarkvara väljaspool programmi käitamiseks vajalikku ulatust ega anda kolmandatele isikutele ligipääsu tarkvarale väljaspool lepingu eesmärki. Kasutaja ei või rakendust levitada ega teha seda kättesaadavaks ühegi võrgu kaudu, kus seda saaksid kasutada samaaegselt mitu seadet. Kasutaja ei või rakendust ega rakenduse alustarkvara rentida, laenutada, müüa ega edasi levitada.

3. Kasutajal ei ole lubatud SYNLABi tarkvara kopeerida (v.a juhul, kui see on sõnaselgelt lubatud või nõutav ettenähtud kasutusotstarbeks), pöördkomplieerida, pöördkonstrueerida, pöördassembleerida, püüda tuletada lähtekoodi, muuta või luua sellest tuletatud teoseid.

4. Peale käesolevate kasutustingimustega antavate õiguste jäävad kõik intellektuaalomandi õigused SYNLABile kui rakenduse ja kogu rakenduse kaudu esitatava Sisu ainuomanikule.

7. Vastutus

1. Piiramatu vastutus: SYNLABil on piiramatu vastutus tahtliku rikkumise ja raske hooletuse korral ning kooskõlas Eesti tootevastutuse regulatsiooniga. SYNLAB vastutab isikute elule, kehale ja tervisele põhjustatud kahju eest.

2. Kõikidel muudel juhtudel kehtib järgmine piiratud vastutus: kerge hooletuse korral vastutab SYNLAB üksnes sellise põhilise lepingulise kohustuse rikkumise eest, mille täitmine on lepingu nõuetekohase täitmise eelduseks ja mille täitmisele kasutaja võib regulaarselt tugineda (põhikohustus). Lisaks piirdub vastutus kerge hooletuse eest lepingu sõlmimise ajal ettenähtava kahjusummaga, kusjuures selline hooletus peab olema tavapäraselt ettenähtav. See vastutuse piirang kehtib ka SYNLABi oluliste esindajate kasuks.

8. Kahju hüvitamine

1. Kasutaja hüvitab SYNLABile ja selle töötajatele või esindajatele kõik kolmandate isikutega seotud kohustused kolmandate isikute poolt seoses rakenduse ja sellega seotud teenuste kasutamisega õiguste väidetava või tegeliku rikkumise ja/või kolmandate isikute õiguste rikkumise kohta esitatud nõuete korral.

2. Kasutaja hüvitab SYNLABi poolt kolmandate isikute nõuete tõttu kantavad mis tahes ja kõik kulud. Hüvitatavad kulud hõlmavad SYNLABi poolt kolmandate isikute nõuete vastu kaitsmisel kantavaid asjakohaseid õigusabi- ja kaitsekulusid. SYNLAB teavitab sellisel juhul kasutajat viivitamata tehtavatest õiguskaitsetoimingutest.

9. Lepingu kestus/lõpetamine

1. Leping kehtib tähtajatult ja kumbki pool võib selle mis tahes ajal ilma ette teatamata või põhjendamata üles öelda.

2. See ei mõjuta poolte õigust leping mõjuval põhjusel erakorraliselt üles öelda.

3. SYNLABil on mõjuv põhjus käesolev leping lõpetada, kui kasutaja pidevalt rikub oma käesolevate kasutustingimuste punktist 3 või 4 tulenevaid kohustusi või ei heasta rikkumist talle antud mõistliku heastamistähtaja jooksul

4. Lõpetamisest teatatakse kirjalikult või e-posti teel. Samuti võib SYNLAB lõpetamisest teatada Platvormi avamisel esitatava teatega Lõpetamisest teatamise asemel võib SYNLAB kasutaja konto omal äranägemisel tähtajatult lukustada või kustutada. Eelkõige võib SYNLAB konto lukustada/kustutada (muuhulgas) juhul, kui kasutaja Sisselogimisandmeid ei ole kasutatud vähemalt ühe aasta jooksul, kui profiili autentsus on kaheldav või kui kasutaja e-posti aadress on kättesaamatu.

5. Lepingu lõpetamisel ei ole kasutajal enam ligipääsu Platvormile. Lõpetamise korral kustutab SYNLAB mõistliku aja jooksul kõik kasutajaga seotud profiiliandmed. See ei kehti kasutaja poolt lepingu kehtivuse jooksul Platvormil loodud ja postitatud Sisu kohta.

10. Privaatsus, andmete kasutamine

Teave isikuandmete töötlemise kohta on esitatud SYNLABi privaatsusteates.

11. Lõppsätted

1. Juhul kui käesolevad kasutustingimused sisaldavad tühiseid või tühistatavaid sätteid, jäävad kasutustingimuste ülejäänud sätted kehtivaks.

2. Kõikide Platvormi teenuste suhtes kehtivad eksklusiivselt käesolevad kasutustingimused.

3. Enne kohtumenetluse algatamist püüavad SYNLAB ja kasutaja jõuda omavahel kokkuleppele. Euroopa Komisjonil on veebiplatvorm vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks (https://ec.europa.eu/consumers/odr). Tarbijana võib kasutaja pöörduda ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amettarbijavaidluste komisjoni tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise üksusesse, mis asub aadressil Pronksi 12, Tallinn 10117, ja mille e-posti aadress on avaldus@komisjon.ee.

4. SYNLABil on õigus loovutada leping koos kõikide õiguste ja kohustustega enda valitud ettevõttele. Loovutamine jõustub 28 päeva pärast kasutaja teavitamist. Lepingu loovutamisel teisele ettevõttele on kasutajal erakorraline õigus lõpetada leping ühe nädala jooksul pärast vastava teate saamist.

5. SYNLABil on õigus käesolevaid kasutustingimusi mis tahes ajal muuta või parandada. Kasutustingimuste muudatustest ja parandustest teatatakse e-posti teel aegsasti ette. Kasutustingimuste muudatused ja parandused loetakse aktsepteerituks, kui kasutaja ei esita kirjalikku (nt e-posti, faksi teel) vastuväidet nelja nädala jooksul pärast muudatustest ja/või parandustest teatamist. SYNLAB viitab konkreetselt nendele tagajärgedele. See, kas kasutaja esitab vastuväite õigeaegselt, tehakse kindlaks esitamiskuupäeva põhjal.

6. Käesoleva lepingu suhtes kehtib eksklusiivselt Eesti õigus. See ei mõjuta kasutaja tavapärase elukohariigi kohustuslikke sätteid. Kokku lepitud jurisdiktsiooni asukoht ja kõikide käesolevast lepingust tulenevate vaidluste lahendamise koht on Harju Maakohus. Tarbijatel on õigus pöörduda oma elukohajärgsesse kohtusse.

 ***

toodet võrdluses