Teenuse osutamise üldtingimused

Teenuse osutamise üldtingimused

(kehtivad alates 2022. aasta septembrist)

 § 1        Lepingu kohaldamisala

(1)     Käesolevad teenuse osutamise tingimused (edaspidi: „Tingimused“) reguleerivad kõiki lepingulisi suhteid teie, kasutaja (edaspidi „teie“ või „kasutaja“) ning meie, SYNLAB Eesti OÜ (registrikood 11107913, aadress Veerenni 53a, 10138 Tallinn, Eesti (edaspidi „meie“ või „SYNLAB”), vahel.

(2)     SYNLAB pakub kasutamiseks SYNLAB Access rakendust nii veebisaidi (minu.synlab.ee)) kui ka rakenduse (edaspidi „SYNLAB Access” või „Platvorm”) kujul. SYNLAB Accessis saavad kasutajad kasutada SYNLABi või kolmandate isikute (edaspidi „Teenusepakkujad”) osutatavaid teenuseid ja broneerida tasu eest aegu. Nende teenuste suhtes võivad kehtida täiendavad tingimused. Juhime teie tähelepanu asjaolule, et pakutavad teenused ei ole üldjuhul kaetud ei vabatahtliku ega riikliku tervisekindlustusega.

(3)     Asjaomase Teenusepakkuja Platvormil osutatavate teenuste loetelu kujuta endast õiguslikult siduvat pakkumist sõlmida leping. Tegemist on üksnes mittesiduva kutsega teha Teenusepakkujale pakkumisi.

(4)     Teenuste või broneeringutega seotud mis tahes lepingulised suhted eksisteerivad ainult konkreetse Teenusepakkuja ja kasutaja vahel. Platvormi kaudu algatatud lepinguid täidetakse üksnes Teenusepakkujate ja kasutajate vahel.

(5)     Lepingu keelteks on eranditult kas eesti, inglise või vene keel.

(6)     Neid tingimusi kohaldatakse ilma eranditeta. Mis tahes kasutajapoolseid vasturääkivaid, lisanduvaid või mitmeti tõlgendatavaid tingimusi lepingu osana ei aktsepteerita, välja arvatud juhul, kui selles lepitakse kasutaja ja meie vahel kokku selgesõnaliselt kirjalikus vormis.

§ 2        Kasutajakonto

(1)   Eesti ID-kaarti omav kasutaja saab luua konto Eesti ID-kaardi, mobiil-ID või smart-ID-ga, Riigi Infosüsteemi Ameti autentimisteenuses TARA. Erandina saab suguhaiguste teste tellida ka anonüümselt ning anonüümsete teenuste jaoks ei ole nõutav e-posti aadressiga registreerimine ja isiku tuvastamine. Kasutaja saab kontole ligi, logides sisse Eesti ID-kaardi, mobiil-ID või smart-ID-ga. Mis tahes suhtlus meie ja kasutaja vahel toimub kasutaja e-posti aadressi vahendusel. Täiendavad Platvormi kasutamisega seotud kokkulepped tulenevad kasutustingimustest.

(2)   Kasutajad, kellel ei ole Eesti ID-kaarti (näiteks välismaalased) saavad luua konto kehtiva e-posti aadressi, kasutajatunnuse ja salasõna abil. Kasutajad saavad oma kontole sisse logida neile saadetud andmete abil. Kasutajad kohustuvad oma sisselogimisandmeid hoidma salajasena ja turvaliselt.

(3)    Kasutajad võivad luua oma konto juurde alamkonto, mida võivad kasutada nende lapsed või kasutajate eestkoste all olevad isikud. Samuti saab alamkonto luua lemmikloomale.

(4)     Kasutajakonto alt saavad kasutajad vaadata ja hallata oma registreerimis- ja broneerimisinfot, printida välja arveid ja vaadata testide tulemusi.

(5)     Kasutajad kohustuvad hoidma oma kontoandmed salajas ja teavitama meid mis tahes nende kontol toimuvast ebatavalisest tegevusest.

(6)     Alla 18-aastastel isikutel ei ole lubatud kontot luua ega teenuseid mis tahes muul viisil kasutada.

(7)     Juhul kui kasutaja esitab valeandmeid või ebatäpset, aegunud, ebatäielikku või eksitavat infot, on SYNLABil õigus viivitamata, etteteatamata ja ilma kahjusid hüvitamata peatada kasutaja juurdepääs tema kontole ning ajutiselt keelata tema ligipääs kõikidele teenustele või osale teenustest.

§ 3        Lepingute sõlmimine ja kasutajaks registreerimine

(1)     Kasutaja saab registreerimisprotsessi algatada veebi teel oma konto kaudu. Registreerimiseks peab kasutaja sisestama oma kehtiva e-posti aadressi, salasõna ja muu teabe vastavalt registreerimisvormil nõutule või tuvastama oma isiku Eesti ID-kaardi, mobiil-ID või smart-ID-ga Riigi Infosüsteemi Ameti autentimisteenuses TARA. Esitatud andmeid kasutame kasutaja tuvastamiseks ja broneeringute haldamiseks.

(2)     SYNLABi ja teiste Teenusepakkujate laboriteenuste kasutamiseks tuleb kõikidel kasutajatel registreeruda veebis oma konto alt. Selleks peavad nad täitma registreerimisvormi ja saatma selle meile. Registreerimisvormi kättesaamisest teavitatakse kasutajaid e-posti teel. See ei tähenda veel lepingu sõlmimist. Kasutaja peab aktiveerima oma kasutajakonto, klõpsates aktiveerimislingil, mis saadetakse tema registreerimisvormil kasutatud e-posti aadressile. SYNLAB aktiveerib kasutajakonto võimalikult kiiresti pärast eespool mainitud aktiveerimisprotsessi. Enne SYNLABi poolt kasutajakonto aktiveerimist ei sõlmita ühtegi kasutuslepingut.

§ 4.        Teenused 

(1)     SYNLAB pakub registreeritud kasutajatele tehnilist võimalust võtta ühendust erinevate Teenusepakkujatega, eelkõige laboridiagnostikaga seotud teenuste pakkujatega, ning sõlmida nendega lepinguid või broneerida nende teenuseid.

(2)   Kasutajate broneeritavad/tellitavad teenused hõlmavad järgmist:

 • Laboriteenuse osutamine SYNLABi ja teiste Teenusepakkujate poolt (kui asjakohane);
 • broneerimist mittevajavate laboriteenuste tellimine (üksikanalüüsid või paketid vastavalt minu.synlab.ee lehel toodud infole) ja nende eest tasumine (kui asjakohane);
 • broneeringute haldamine;
 • teostatud analüüside tulemuste salvestamine ja allalaadimine;
 • laboriarsti konsultatsiooni broneerimine ja konsultatsiooniteenuse pakkumine Laboriteenuse tulemuste tõlgendamiseks; 
 • muud pakutavad teenused.

(3)   (Vere)proovide võtmist teostab SYNLAB või meiega seotud Teenusepakkujad.

(4)     Kui kasutaja broneerib või reserveerib teenuseid teisele isikule (nt sugulasele või sõbrale), vastutab kasutaja kõikide vajalike nõusolekute saamise eest. Kõiki tehtud broneeringuid ja nende teenuste tulemusi (nt analüüside tulemusi) saab Platvormil salvestada, vaadata ja hallata.

(5)   Laboriteenuse tulemused saabuvad üldjuhul 24 tunni kuni 10 tööpäeva jooksul pärast proovi andmist. Ooteaeg sõltub konkreetsest analüüsist.

(6)   Kasutajal on võimalus saada analüüside tulemused SYNLABi portaali, proovivõtupunktidesse või broneerides aja tervishoiuteenuste osutajaga kas telefonikonsultatsiooniks analüüsiga seotud tulemuste kommentaaride saamiseks või kohapeal konsultatsiooniks, posti või e-posti teel.

(7)   SYNLAB ei vastuta tulemuste kättesaadavuse, õigsuse ega täielikkuse eest. 

§ 5        Laboriteenuste tellimine

(1)   SYNLABi ja teiste Teenusepakkujate osutatavate laboriteenuste (edaspidi „Laboriteenus“) sisuks on inimese organismist või kehalt võetud bioloogilise materjali (edaspidi „Proov“) analüüsimine ja analüüsitulemuste tõlgendamine vastavalt kasutaja (edaspidi ka „Klient“) tellitud konkreetse Laboriteenuse tüübile. Laboriteenus hõlmab ka tellitavaid konsultatsiooniteenuseid, välja arvatud Proovi andmise, töötlemise, analüüsimise või analüüsi tulemuste avaldamisega seotud osa, millele Laboriteenuse osutamist reguleerivad sätted ei laiene. Teavet kõikide osutatavate teenuste kohta saab Platvormilt.

(2)   Laboriteenust saab tellida ainult Klient ise, välja arvatud juhul, kui tellija on Kliendi seaduslik esindaja (nt alla 18-aastaste isikute puhul), kui teil on soetatud kinkekaart, kui tellite teenuseid oma töötajatele ja teil on nende nõusolek või kui tellite proovivõtu koju isikule, kes on selleks teile oma nõusoleku andnud (edaspidi „Teine prooviandja“). Erandiks on suguhaiguste testid, mida saab tellida ka anonüümselt.

(3)   Laboriteenus on terviseteenus ja Teenusepakkuja on terviseteenuste osutaja. Käesoleva lepinguga annab Klient või Teine prooviandja Teenusepakkujale oma nõusoleku Laboriteenuse osutamiseks terviseteenusena vastavalt käesolevatele teenuse osutamise tingimustele. Laboriteenus ei hõlma haiguste diagnoosimist ega tervishoiuteenuse pakkumist. Teenusepakkuja nõustab Klienti (või Teist prooviandjat) vajaduse osas tellida arsti konsultatsioon Laboriteenuse tulemuste selgitamiseks.

(4)   Teenusepakkuja kinnitab, et tal on mis tahes pakutava Laboriteenuse osutamiseks vajalikud load, litsentsid ja tunnistused ning et ta vastab kõikidele seadusest tulenevatele nõuetele. SYNLAB on akrediteeritud Eesti Akrediteerimiskeskuse (eak.ee) poolt ja vastab ISO 15189 standardile. SYNLAB järgib Eesti Laborimeditsiini Ühingu heakskiidetud ravijuhiseid. Teenusepakkuja kinnitab, et võtab vajalikke meetmeid pakutava Laboriteenuse kvaliteedi tagamiseks. Samuti võtab Teenusepakkuja kõik asjakohased meetmed, et tagada Laboriteenuse tulemuste korrektsus ja õigsus. Vaatamata Teenusepakkuja võetavatele meetmetele on siiski võimatu täielikult välistada riski, et Teenusepakkuja Laboriteenuse raames Kliendile (või Teisele prooviandjaile) antud teave Kliendi (või Teise prooviandja) terviseseisundi kohta osutub ebakorrektseks või ebatõeseks.

(5)   Laboriteenuse tellimiseks valib Klient Platvormil talle sobiva Laboriteenuse ja tasub tellitud teenuse eest elektrooniliselt Platvormil või kasutab teisi Platvormil toodud maksemeetodeid. Klient tasub Teenusepakkujale tellitud Laboriteenuse eest vastavalt Platvormil avaldatud Laboriteenuse hinnakirjale. Teenusepakkujal on õigus aeg-ajalt hinnakirja muuta. Makse tegemisel lähtutakse sellest hinnakirja versioonist, mis kehtib vastava Laboriteenuse tellimise hetkel.

(6)   Kui Klient (või Teine prooviandja) ei ole veel Proovi andnud, on Kliendil õigus tellitud Laboriteenusest taganeda, esitades Teenusepakkujale üheselt mõistetava taganemisavalduse 14 päeva jooksul alates Laboriteenuse eest tasumisest, välja arvatud juhul, kui tellitud Laboriteenus hõlmab proovivõtukomplekti saatmist Teenusepakkuja poolt Kliendile ning Teenusepakkuja on proovivõtukomplekti postiteenuse pakkujale Kliendini toimetamiseks juba üle andnud. Laboriteenuse kinkekaartide puhul kehtivad samad loobumistingimused nagu teiste laboriteenuste puhul, kuid tulenevalt seadusest ei saa isik, kellele kinkekaart on antud (kuid kes ei ole seda ise ostnud) kinkekaardi ostmisest taganeda. Klient saab esitada Teenusepakkujale taganemisavalduse ainult e-posti aadressil klienditugi@synlab.ee, välja arvatud juhul, kui tellitavaks teenuseks on arsti konsultatsioon.

(7)   Klient saab esitada taganemisavalduse 14 päeva jooksul alates teenuse eest tasumisest, aga mitte hiljem kui kella 8.00–9.00 vahel kokkulepitud proovivõtmise päeva hommikul (kui asjakohane). Kui Klient taganeb tellitud Laboriteenusest, nagu on lubatud käesolevas lepingus, makstakse Kliendi poolt Laboriteenuse eest tasutud summa talle tagasi hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil Teenusepakkuja taganemisavalduse kätte saab.

(8)   Kui Kliendi anonüümselt tellitud suguhaiguste test osutub positiivseks, tuleb kindlasti konsulteerida raviarstiga. Välja ravimata suguhaigused võivad aja jooksul põhjustada tõsiseid komplikatsioone. Anonüümselt suguhaiguste testi tellides saavad Teenusepakkuja Kliendid külastada veebikeskkonnas toodud Teenusepakkuja partnereid. Arsti külastades peab Klient välja prinditud testitulemused endaga kaasa võtma. Teenusepakkuja juhib tähelepanu asjaolule, et suguhaiguste tahtlik levitamine võib olla kriminaalkorras karistatav, mis tähendab, et suguhaiguse diagnoosi saades on teil kohustus rakendada abinõusid vältimaks partneri(te) nakatamist.

§ 6        Arsti konsultatsiooni tellimine

(1)   Sobivaima Laboriteenuse valimiseks ja/või analüüsi tulemuste täpsustamiseks on Kliendil võimalik tellida arsti konsultatsiooni teenus (edaspidi „Arsti konsultatsioon“) või testimisteenus (edaspidi „Testimine“). Arsti konsultatsiooni tellimiseks valib Klient Platvormil kas ise või Teenusepakkuja klienditeenindaja abil sobiva arsti, aja, koha ja konsultatsiooni tüübi (külastus või telefonikonsultatsioon) ning maksab tellitud teenuse eest elektrooniliselt või SYNLABi teeninduspunktis kohapeal sularahas või pangakaardiga. Testimise tellimiseks valib Klient Platvormil sobiva teenuse (analüüsi või proovi nimetus), koha ja aja ning maksab tellitud teenuse eest, järgides Platvormil toodud juhiseid.

(2)   Pärast Arsti konsultatsiooni aja kokkuleppimist võib Klient aega muuta või selle tühistada, kuid mitte hiljem kui 24 tundi enne kokkulepitud aega. Klient võib Arsti konsultatsiooni aega muuta ka Platvormil, logides selleks oma kasutajakontole sisse. Klient võib Arsti konsultatsiooni aja tühistada, teavitades sellest Teenusepakkujat telefoni teel numbril 17123 hiljemalt 14 päeva jooksul alates teenuse eest tasumisest, kuid mitte hiljem kui 24 tundi enne kokkulepitud teenuse osutamise aega. Kui Klient tühistab tellitud teenuse õigeaegselt, makstakse Kliendi poolt Arsti konsultatsiooni eest tasutud summa talle tagasi esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates Teenusepakkuja teavitamisest. Kui Klient ei saabu kokkulepitud ajal Arsti konsultatsioonile ega ole kokkulepitud aega vastavalt käesolevatele teenuse osutamise tingimustele muutnud, ei pakuta Kliendile teenust ning tasu ei tagastata. 

§ 7        GenePlaneti analüüside tellimine 

(1)   Platvorm on integreeritud analüütilise tööriistaga, mida pakub ettevõte genEplanetosebna genetika, d.o.o (registreeritud aadress Cesta na Poljane 24, 1210 Ljubljana - Šentvid, Sloveenia, registreerimisnumber 3277062000) (edaspidi „GenePlanet”). GenePlaneti integratsioon võimaldab saada ülevaate oma varasematest ja hetketulemustest ning saada nende tulemuste põhjal soovitusi. Kõik nimetatud soovitused annab GenePlanet ning need ei ole seotud SYNLABiga. GenePlaneti kasutamiseks on vajalik Kliendi poolne aktiveerimine. GenePlaneti integratsioon on vaikimisi deaktiveeritud. Pärast aktiveermist saab GenePlaneti integratsiooni igal ajal deaktiveerida.

(2)   Lisateabe saamiseks GenePlaneti tingimuste kohta lugege siit: https://geneplanet.com/eu/terms-and-conditions ning privaatsuspoliitika kohta siit: https://geneplanet.com/eu/privacy-policy.

§ 8        Proovi andmine

(1)   Kui tellitud Laboriteenuse osutamiseks on vajalik vereproovi andmine, peab Klient (või Teine prooviandja) vereproovi andmiseks tulema ühte SYNLABi verevõtupunktidest (edaspidi  „Teeninduspunkt“). Kui Laboriteenuse osutamiseks on vajalik uriini- ja/või roojaproovi andmine, peab Klient Proovi võtma ise ja selle SYNLABi toimetama. Proovivõtuteenust on võimalik ka Kliendi või Teise prooviandja koju või töö juurde tellida.

(2)   Teeninduspunktide nimekiri, asukohad ja lahtiolekuajad on toodud Platvormil. Täpsemat infot saab helistades SYNLABi klienditeenindusse numbril 17123.

(3)   Vereproovi võtab Teeninduspunktis SYNLABi esindaja või Teenuspakkuja poolt nõuetekohaselt volitatud kolmas pool. Klient (või Teine prooviandja) läheb vabalt valitud Teeninduspunkti proovi andma ühe (1) kuu jooksul alates Laboriteenuse tellimisest. Proov antakse Teeninduspunktis järjekorra alusel vastava Teeninduspunkti lahtiolekuaegadel. Teeninduspunktis Proovi andmiseks esitab Klient (või Teine prooviandja) isikut tõendava dokumendi. Kui Klient (või Teine prooviandja) ei külasta Teeninduspunkti ega anna Proovi ühe (1) kuu jooksul alates sellest, kui ta on Laboriteenuse eest tasunud või kui ta ei esita Teeninduspunktis isikut tõendavat dokumenti, ei osutata talle tellitud Laboriteenust ja Laboriteenuse eest makstud tasu ei tagastata.

(4)   Uriini- ja/või roojaproovi andmiseks hangib Klient (või Teine prooviandja) apteegist vajalikud vahendid (välja arvatud juhul, kui on tellitud kodus testimise komplekt, vt allpool), teostab Proovi võtmiseks nõutud protseduurid ja toimetab Proovi Teeninduspunkti 1 (ühe) kuu jooksul alates Laboriteenuse eest tasumisest. Kui Klient (või Teine prooviandja) ei toimeta Proovi SYNLABi ühe (1) kuu jooksul alates Laboriteenuse eest tasumisest, ei osutata talle tellitud Laboriteenust ja Laboriteenuse eest makstud tasu ei tagastata. Proovi andmisel ja pakendamisel (kui asjakohane) järgib Klient täpselt talle antud juhiseid ning kasutab Proovi andmiseks ettenähtud vahendeid. Klient mõistab, et SYNLABil ei pruugi olla võimalik töödelda ebakorrektselt antud või pakendatud Proovi.

(5)   Kui olete tellinud kodus testimise komplekti, siis pärast makse teostamist ja vastava kinnituse saamist saadame teile testimiskomplekti teie poolt valitud viisil. Testimiskomplekti kättetoimetamise valikud kuvatakse Platvormil tellimuse vormistamise käigus. Testimiskomplekti saab kätte: (a) Smartposti pakiautomaadist (Kliendi valitud asukohas); (b) SYNLABi verevõtukohast (võimalikud asukohad on toodud Platvormil). Klient vastutab testimiskomplekti ja Proovi eest alates hetkest, mil toimetame testimiskomplekti talle kuni hetkeni, mil see jõuab meie laborisse analüüsimiseks. Kui testimiskomplekt jõuab teieni katkisena või puuduvate osadega, teavitage sellest SYNLABi ning me saadame esimesel võimalusel pärast teavituse kättesaamist teile asenduskomplekti. Me võime paluda, et saadate esialgse katkise või puuduvate osadega komplekti meile tagasi.

(6)   Kui Klient on tellinud suguhaiguste anonüümse testimise, saadame me Kliendi tellitud testidele vastava proovivõtukomplekti diskreetses ümbrikus Kliendi kasutajakontol toodud aadressile ja isikule 5 (viie) tööpäeva jooksul alates tellimuse eest tasumisest. Kui Kliendi valitud proovivõtukomplekti saatmine eeldab Kliendi poolseid tegevusi, on Klient kohustatud Teenusepakkujaga mõistlikult koostööd tegema, et tagada proovivõtukomplekti kättesaamine 7 (seitsme) tööpäeva jooksul alates proovivõtukomplekti Teenusepakkuja poolt postitamisest. Testimiskomplekti kättetoimetamise valikud kuvatakse Platvormil tellimuse vormistamise käigus. Testimiskomplekti saab kätte: (a) Smartposti pakiautomaadist (Kliendi valitud asukohas); (b) SYNLABi verevõtukohast (võimalikud asukohad on toodud Platvormil).  Proovi andes peab Klient järgima Proovi andmise ja pakendamise täpseid juhiseid ning tagastama selle Teenusepakkujale Platvormil sätestatud viisil. Kui proovivõtukomplekt ei ole Kliendini jõudnud rohkem kui 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates Teenuse tellimisest või kui Teenusepakkuja poolt Kliendile saadetud proovivõtukomplektil esineb defekte (nt see on saanud kahjustada saatmise käigus või puudub mõni vajalik detail), kohustub Klient sellest SYNLABi teavitama. Sel juhul saadab SYNLAB Kliendile vajadusel mõistliku aja jooksul uue proovivõtukomplekti. Kui ka teist korda postitatud proovivõtukomplekt ei jõua Kliendini, on SYNLABil õigus nõuda, et proovivõtukomplekt saadetakse Kliendile sellisel viisil, mis tagab proovivõtukomplekti kättesaamise ning kättesaamise tõendatavuse (nt tähitud kiri, kuller, kohaletoimetamine Teenusepakkuja aadressile jne).

(7)   Klient (või Teine prooviandja) on kohustatud järgima Proovi andmise juhiseid. SYNLAB ei vastuta oma kohustuste rikkumise eest, kui rikkumise põhjuseks on asjaolu, et Klient (või Teine prooviandja) ei ole järginud Proovi andmise juhiseid.

§ 9        Tagasilükatud, kehtetud või ebaselged tulemused

Me ei saa teha täielikku ega osalist tagasimakset, kui labor on teie Proovi tagasi lükanud või kui teie tulemused on ebaselged või kehtetud. Sel juhul pakume teile tasuta asendustesti. Me ei saa teha tagasimakset, kui Proov hilineb või läheb postis kaduma, ei jõua meie laborisse või kui te ei saada meile korrektselt täidetud testi tegemise taotlust, mistõttu me ei saa teie Proovi töödelda. Samuti ei saa me teha tagasimakset juhul, kui test on juba tehtud või seda on töödeldud.

§ 10        Hinnad ja teenuste eest tasumine 

(1)   Teenuste maksumus on hind, mis on toodud veebisaidi broneerimise/tellimise lehel, kus te oma broneeringu/tellimuse tegite. Kliendi soovil väljastame arve, kus teenused ja hinnad on eraldi välja toodud.

(2)   Teenuste eest on võimalik tasuda elektrooniliselt tellimust esitades või Teeninduspunkti kohale minnes.

(3)   Teeninduspunktides on võimalik Teenuste eest tasuda sularahas, deebet- või krediitkaardiga ning maksta saab kõikide peamiste krediitkaartidega nagu MasterCard, Visa ja American Express.

§ 11        Tühistamine 

Kõiki broneeritud visiidiaegu, sealhulgas kohapeal toimuvate visiitide aegu, saab tühistada tasuta kuni 48 tundi enne visiidi aega. Tühistades visiidi varem kui 48 tundi enne visiidi aega tagastatakse 100% visiiditasust ning tühistades selle vähem kui 24 tundi enne visiidi aega visiiditasu ei tagastata. Võimalikud mahaarvamised on seotud meie poolt enne visiidi toimumist kantavate teenuste halduskuludega. See hõlmab teenuseid, kus visiiditasu on juba hinna sees. Täielik tagasimakse analüüsi maksumuse ulatuses, millele lisanduvad mahaarvamised, tehakse krediit- või deebetkaardile, mida te teenuse eest tasumisel kasutasite.

§ 12        Kasutamise lõpetamine ja konto kustutamine 

(1)   Nii SYNLAB kui kasutaja võivad Platvormi kasutamise igal hetkel ilma seda põhjendamata lõpetada.

(2)   Lisaks võivad nii SYNLAB kui kasutaja lõpetada Platvormi kasutamise sellest ette teatamata mõjuval põhjusel. Mõjuva põhjusega on tegemist juhul, kui ei saa põhjendatult eeldada, et Platvormi kasutamist lõpetada sooviv pool, võttes arvesse kõiki konkreetse juhtumi asjaolusid ja mõlema poole huve, saaks lepingulist suhet jätkata kuni seadusest tuleneva etteteatamisaja möödumiseni. SYNLABi jaoks on mõjuv põhjus ennekõike selline,

 • kus kasutaja rikub oluliselt õigusnorme või ei heasta mis tahes rikkumist talle võimaldatud mõistliku heastamistähtaja jooksul või;
 • kus kasutaja rikub oluliselt lepingulisi kohustusi või ei heasta mis tahes rikkumist talle võimaldatud mõistliku heastamistähtaja jooksul.

(3)   Kasutaja saab oma konto igal ajal kustutada. Selleks tuleb tal klõpsata konto seadete all oleval nupul „Kustuta konto“ ning toiming kinnitada, sisestades uuesti oma salasõna.

(4)   § 4 kohaselt ei mõjuta konto kasutamise lõpetamine juba broneeritud teenuseid. 

§ 13        Tarbija õigus lepingust taganeda

(1)     Kui olete Eesti Võlaõigusseaduse (VÕS) § 1 punkti 5 mõistes tarbija ja tellite Platvormi vahendusel tooteid, siis on teil lisaks järgnev taganemisõigus:

Taganemisõigus

Teil on õigus käesolevast lepingust 14 päeva jooksul taganeda ilma, et peaksite oma otsust põhjendama.

Taganemisperiood lõpeb 14 päeva pärast alates päevast, mil kas teie või kolmas isik, kes ei ole kuller ja kelle teie olete selleks otstarbeks määranud, saab kauba füüsiliselt kätte.

Taganemisõiguse kasutamiseks teavitage meid (SYNLAB Eesti OÜ, registrikood 11107913, aadress Veerenni 53a, 10138 Tallinn, Eesti) oma otsusest käesolevast lepingust taganeda üheselt mõistetava avaldusega (nt posti teel saadetud kiri, faks või e-post). Selleks võite kasutada lisatud taganemisvormi näidist, kuid see ei ole kohustuslik.

Lepingust taganemiseks piisab, kui annate enne taganemisõiguse perioodi lõppemist meile edasi oma soovi lepingust taganeda.

Lepingust taganemise tagajärjed

Käesolevast lepingust taganemise korral hüvitame teile kõik teie poolt meile tehtud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud teie valitud spetsiifilised kättetoimetamise kulud, mis ületavad soodsaimat meie pakutud tavatingimustel kättetoimetamise kulu), esimesel võimalusel, kuid kindlasti mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates päevast, mil saame kätte teie avalduse sooviga käesolevast lepingust taganeda. Tagasimakse teostamiseks kasutame sama makseviisi, mida kasutasite teie esialgse makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui oleme selgesõnaliselt kokku leppinud teisiti; igal juhul ei ole te kohustatud tagasimakse korral ise midagi tasuma. Meil on õigus oodata tagasimaksega seni, kuni olete tooted meile tagastanud või tõendanud nende tagastamist, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Tooted tuleb meile ilma liigse viivituseta tagastada või üle anda hiljemalt 14 päeva jooksul alates päevast, mil teavitate meid oma soovist käesolevast lepingust taganeda. Tähtajast on kinni peetud, kui tagastate tooted meile enne 14-päevase perioodi möödumist.

Teil tuleb kanda kõik toodete tagastamisega seotud otsesed kulud.

Taganemisvormi näidis

(täitke ja tagastage see vorm ainult juhul, kui soovite lepingust taganeda)

— SYNLAB Eesti OÜ-le (registrikood 11107913, aadress Veerenni 53a, 10138 Tallinn, Eesti, klienditugi@synlab.ee:

— Käesolevaga soovin/soovime (*) taganeda järgmiste toodete müügi (*)/järgmiste teenuste pakkumise lepingust (*),

— Tellitud (*)/vastu võetud (*),

— Tarbija(te) nimi (nimed),

— Tarbija(te) aadress(id),

— Tarbija(te) allkiri (allkirjad) (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberkandjal),

— Kuupäev

[Lepingust taganemise õigust puudutava teabe lõpp]

(2)     Taganemisõigus lõpeb ennetähtaegselt suletud kauba kättetoimetamiseks sõlmitud lepingu puhul, kui toodete kinnitus (pitser) on pärast kätte toimetamist eemaldatud ning tervisekaitse või hügieeni seisukohalt ei ole tooted enam tagastamiskõlbulikud. Testimiskomplektide näol on tegemist hügieenitoodetega ja neid ei tohi pärast kinnituse (pitseri) eemaldamist transportida.

§ 14        Vastutus 

(1)     Piiramatu vastutus: meil on piiramatu vastutus tahtliku rikkumise ja jõhkra hooletuse korral ning kooskõlas Eesti tootevastutuse regulatsiooniga. Vastutame isikute elule, kehale ja tervisele põhjustatud kahju või kaotuse eest.

(2)     Kõikidel muudel juhtudel kehtib järgmine piiratud vastutus: kerge hooletuse korral vastutame üksnes põhikohustuse rikkumise eest. Põhikohustustena käsitletakse kohustusi, mille täitmine on lepingu nõuetekohase täitmise eelduseks ja mille täitmisele kasutaja võib üldjuhul tugineda.  Vastutus kerge hooletuse eest piirdub lepingu sõlmimise ajal ettenähtava kahjusummaga ja selle tekkimine peab olema tavapäraselt eeldatav. See vastutuse piirang kehtib ka meie olulistele esindajatele.

(3)     Teenuste või broneeringutega seotud mis tahes lepingulised suhted eksisteerivad ainult konkreetse Teenusepakkuja ja kasutaja vahel. Platvormi kaudu algatatud lepinguid täidetakse üksnes Teenusepakkujate ja kasutajate vahel. SYNLAB ei vastuta kolmandatest isikutest Teenusepakkujate osutatavate teenuste eest.

(4)     Muuhulgas ei võta me vastutust konkreetse Laboriteenusega seotud tulemuste eest. Sealhulgas ei vastuta SYNLAB:

 • Laboriteenuse tulemuste sobivuse eest mis tahes rakenduseks, kasutuseks või töötluseks;
 • Laboriteenuse tulemuste õigsuse ja täielikkuse eest;
 • Laboriteenuse tulemuste kasutamisel kolmandate isikute varaliste õiguste rikkumise eest.

(5)     Laboriteenuse osutamise üle teostab järelevalvet Terviseamet, registrikood 70008799, Paldiski mnt 81, 10619, Tallinn, telefon 6943500, e-post kesk@terviseamet.ee. Kui kliendil on SYNLAB vastu kaebusi, on tal õigus esitada vastav kaebus või teha avaldus Terviseametile. Täpsemalt saab kaebuse või avalduse tegemise kohta lugeda Terviseameti kodulehelt (terviseamet.ee).

§ 15        Andmekaitse

Lähtume teie isikuandmete töötlemisel, säilitamisel või jagamisel Eesti ja Euroopa andmekaitse-eeskirjadest. Lugege selle kohta lähemalt meie privaatsusteatest.

§ 16        Tingimuste muutmine

(1)     Me võime käesolevaid tingimusi igal ajal muuta. Teie ostu puhul kehtivad registreerimishetkel kehtivad üldtingimused; registreerimisprotsessi käigus juhime teie tähelepanu veel kord nendele tingimustele.

(2)     Kasutajate olemasolevaid kontosid mõjutavate muudatuste ja täienduste tegemine käesolevates tingimustes on lubatud ainult siis, kui seda nõuavad õiguslikud või funktsionaalsed muudatused, nt sisselogimisprotsessis või kontohalduses tehtavad tehnilised täiendused või muudatused.

(3)     Mis tahes muudatustest või täiendustest teavitatakse teid vastavalt 2. lõigule vähemalt kaks nädalat enne nende jõustumist e-posti teel. Teavitus muudatuste või täienduste tegemise kohta on piisav; me ei ole kohustatud saatma teile muudetud või täiendatud tingimusi ega uut tingimuste dokumenti tervikuna. Meie teavitus sisaldab ka linki, millele klõpsates saate lugeda tingimuste täielikku uut versiooni.

(4)     Kui te ei esita vastavalt 2. lõigus toodule vastuväiteid tehtud muudatusele või parandusele, loetakse see muudatus või parandus teie poolt aktsepteerituks; viitame sellele konkreetselt ka teile saadetavas teates.

§ 17        Lõppsätted

(1)     Juhul kui käesolevad teenuse osutamise üldtingimused sisaldavad mis tahes kehtetuid sätteid, jääb ülejäänud leping endiselt kehtivaks. Mis tahes kehtetute sätete asemel kehtivad asjakohased kohustuslikud sätted.

(2)     Käesoleva lepingu sätete suhtes kehtib eksklusiivselt Eesti õigus.

(3)     Enne kohtumenetluse alustamist püüavad SYNLAB ja kasutaja jõuda omavahel kokkuleppele. Euroopa Komisjonil on veebiplatvorm vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks (https://ec.europa.eu/consumers/odr). Tarbijast kasutaja võib Eestis pöörduda ka Tarbijakaitseameti tarbijavaidluste komisjoni tarbija-vaidluste kohtuvälise lahendamise üksusesse, mis asub aadressil Pronksi 12, Tallinn 10117 ja mille e-posti aadress on avaldus@komisjon.ee.

(4)     Seni kuni kasutaja näol pole tegemist tarbijaga, on kõikide lepingust tulenevate vaidluste lahendamise koht eksklusiivselt Harju Maakohus. Tarbijatel on õigus pöörduda oma elukohajärgsesse kohtusse.

 

 

toodet võrdluses